OTOP แนวใหม่ โอทอป นวัตวิถี เป็นอย่างไร

 • 0 ตอบ
 • 5 อ่าน
OTOP แนวใหม่ โอทอป นวัตวิถี เป็นอย่างไร
« เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2020, 02:29:48 AM »
โครงการพัฒนา OTOP แบบเก่ามีผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามภาครัฐได้ตั้งมาตรฐานไว้เพียง 15,000 รายการ  จากทั้งหมด 83.538 สินค้า มีผลทำให้สินค้าอีกเกือบๆ เจ็ดหมื่นรายการที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ขาดโอกาสในการเข้าร่วมการดำเนินการ รูปแบบเดิมภาครัฐช่วยในการสร้างช่องทางตลาด จัดให้มีการสินค้าโอทอปตามงาน Event ต่างๆ  ผู้ผลิตที่ผ่านเกณฑ์ได้มีโอกาสไปขายตามงาน Event ต่างๆ นอกจากนี้ภาครัฐยังให้ความช่วยเหลือผลักดันในด้านต่างๆ
แต่การพัฒนา OTOP ในสมัยใหม่จะเปลี่ยนไปจากเดิมโดยส่งเสริมให้ค้าสินค้าอยู่ในชุมชนเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น พร้อมกับนำภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และแนวคิดสร้างสรรค์ ที่เป็นเสน่ห์ของแต่ละท้องถิ่น มาทำการเปลี่ยนให้เป็นรายได้ภายในท้องถิ่น และเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแต่ละท้องถิ่น คนในท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องไปจำหน่ายสินค้าตามงาน Event ต่างๆ ที่หน่วยงานรัฐจัดขึ้นเหมือนแต่ก่อน
แต่ยังไงก็ตามท้องถิ่นที่จะเข้าโครงการ OTOP นวัตวิถี ก็ยังต้องผ่านหลักเกณฑ์ในการพิจารณาต่างๆ เหล่านี้อยู่

 • มีตัวเลขนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ชุมชน จัดจ้านพอประมาณ
 • พิจารณาศักยภาพความพร้อมของที่โล่งแจ้ง
 • มีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ตามที่หน่วยงานรัฐกำหนด เช่น  เช่น แหล่งท่องเที่ยวหลัก คือ 22 เมืองหลัก แหล่งท่องเที่ยวรอง คือ 55 เมืองรอง ส่วนแหล่งท่องเที่ยวเล็ก ก็คือ ชุมชนท่องเที่ยวที่มีกิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยสามารถต่อยอดจากหมู่บ้าน OTOP
 • มีความน่าสนใจแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภายในชุมชน
 • มีความน่าสนใจด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
 • ต้องมีความเข้มแข็งของชุมชน ภายในท้องถิ่นมีความพร้อม
 • มีการจัดทำแผนธุรกิจ ปฏิทินท่องเที่ยวของชุมชน
 • ส่งเสริมจำหน่ายสินค้าโอทอปของชุมชน ที่เป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์ของชุมชน
 • ต้องมีการใช้งบประมาณอย่างมีเหตุมีผล

 

Tags : โอทอป,OTOP,ข้าวตัง